06. Štiavnický magazín 2019

V 06. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica

4. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

5. Návrh plánu práce MsZ na I. polrok 2019

6. Návrh plánu práce HK na I. polrok 2019

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

8. Návrh Urbanistickej štúdie Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero

9. ÚPN zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie

10. Majetkové veci mesta

a) Zámer na prevod bytov na Nám. sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 rokov

b) Prenájom pozemku k. ú. Banky

c) Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) Zámena pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného

stavu

e) Prevod pozemku parc. č. C KN 2078/2, ako prípad hodný osobitného

zreteľa

f) Prevod pozemkov parc. č. CKN 3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská Štiavnica,

ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1546/1, 1547/3, 1547/4 v k. ú.

Banská Štiavnica

h) Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1549/1, 1548/4, 1548/5 v k. ú.

Banská Štiavnica

i) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 4590/1 v k. ú. Banská Štiavnica

j) Zámer na prevod pozemku parc. č. 1815/4 v k. ú. Banská Štiavnica

k) Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 5741/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

l) Návrh na zriadenie vecného bremena pre StVS, a. s. – kanalizácia Ul. SNP a 8. mája

m) Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Horná Huta

n) Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Horná Huta, pre SSD, a. s. Žilina

o) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 6409/76 a 1081/1 v k. ú. Banská Štiavnica

p) Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica

q) Prevod pozemku parc. č. C KN 3723/9 v k. ú. Banská Štiavnica

r) Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1243/4 v k. ú. Banská Štiavnica

s) Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3890/3 a E KN 6409/100 v k. ú.
Banská Štiavnica

11. Informatívna správa zo zasadnutia Správnej rady Regionálnej nemocnice, n. o. v likvidácii

12. Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Banská Štiavnica

13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica

14. Informatívna správa o nájomnom vzťahu Hájovne na Červenej studni

15. Informatívna správa o stave realizácie parkoviska na uliciach Dolná a Mierová a riešenie pešej zóny na Námestí sv. Trojice

16. Rôzne

17. Interpelácie a dopyty

18. Záver