31. Štiavnický magazín 2019

V 31. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Bývalí zamestnanci závodu Pleta, alebo ak chcete Pletiari sa stretávajú pravidelne každý rok, aby si zaspomínali na časy, ktoré prežili práve v tomto závode. Tento rok však bolo stretnutie oveľa pompéznejšie, podarilo sa totiž otvoriť výstavu s názvom „Príbeh značky Pleta“

2/ Projekt kompostárne, ktorá vyrastá v areáli Zberného dvora monitorujeme už dlhšie a samozrejme prinášame Vám aj reportáže z progresu prác. Nuž a ak všetko dobre pôjde kompostáreň bude na začiatku septembra v prevádzke

3/ Galéria Jozefa Kollára Vás milí diváci aj tento týždeň pozýva do svojich priestorov, pozrieť si ďalšiu zaujímavú výstavu,ktorá zaujme hlavne milovníkov ilustrácií

POČASIE

 

30. Štiavnický magazín 2019

V 30. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Kultúrne leto v meste pomaly vrcholí, máme za sebou jedno z najväčších podujatí Štiavnický Živý šach a onedlho nás čaká ďalšie zaujímavé podujatie a to Nezabudnuté remeslá

2/ Galéria Jozefa Kollára je skutočne mimoriadne aktívna. V piatok 19.júla nás pozvali na vernisáž hneď dvoch netradičných, ale veľmi zaujímavých výstav

3/ V stredu 24.júla sa konalo na Radnici mesta mimoriadne Zasadnutie Mestského Zastupiteľstva. Prerokovávali len jeden bod a tak Vám prinášame toto rokovanie ako súčasť magazínu

POČASIE

 

28. Štiavnický magazín 2019

V 28. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Za posledné roky vzrástol v meste Banská Štiavnica počet denných táborov, ktoré sú naozaj veľkou pomocou pre pracujúcich rodičov v čase prázdnin. My sme navštívili denný tábor v Centre voľného času, ktorý má zo všetkých najdlhšiu tradíciu.

2/ V Banskej Štiavnici sa konalo veľmi prestížne podujatie „Noc kráľov“, ktoré organizovala Mestská knižnica. Toto podujatie bolo celoslovenské a kráľmi boli mladí čitatelia.

3/ Novozrekonštruovaný priestor podkrovia Rubigallu sa plne využíva a slúži širokej verejnosti. Mestská knižnica napríklad pozvala detičky zo súkromnej materskej školy Guliver, ktorí tu pozvaným hosťom zahrali muzikálovú rozprávku.

POČASIE

 

27. Štiavnický magazín 2019

V 27. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Piatok 28.júna túžobne očakávali všetci školáci, končil sa totiž oficiálne ďalší školský rok 2018/ 2019 a pred nimi sú dva mesiace oddychu, relaxu, dovoleniek

2/ Na poslednom júnovom Zasadnutí Mestského Zastupiteľstva poslanci odhlasovali zmeny v parkovaní, ktoré vstúpili do platnosti od 1.júla tohto roku. Okrem toho sa začalo aj s prácami na novom parkovisku na Ulici Dolná

3/ Ešte v mesiaci máj sme boli pozvaní na podujatie do kina Akademik. Podujatie nieslo názov „Až do dna „ a dotýkalo sa hlavne závislosti mladých dievčat na alkohole. My sme sa túto reportáž rozhodli odvysielať práve v čase začiatku prázdnin. Nenechajte si ujsť aj šokujúci dokument

POČASIE

 

26. Štiavnický magazín 2019

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie
3. 07:29 Vzatie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Jána Kružlica
4. 11:22 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Gejzu Volfa
5. 17:25 Návrh na zrušenie Mestskej rady
6. 27:38 Kontrola plnenia uznesení
7. 30:12 Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019
8. 1:37:49 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
9. 1:44:17 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
10. 01:52:49 Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica na II. polrok 2019
11. 1:57:29 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na 2. polrok 2019
12. 1:58:58 Majetkové veci mesta
    a) 1:59:15 Priamy prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
    b) 2:00:52 Prevod pozemkov parc. č. E KN 2645/13 a 2645/49 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
    c) 2:05:02 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 5428/2, parc. č. E KN 5427/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
    d) 2:08:28 Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže
    e) 2:17:08 Správa o možnosti výstavby garáži na sídlisku Drieňová
    f) 2:21:58 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 2824/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. 2:25:06 Informatívna správu o konaní Valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica s.r.o.
14. 2:34:47 Informatívna správy o konaní Valného zhromaždenia StVS, a. s.
15. 2:36:55 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
16. 2:41:17 Informácia o ukončení pracovného pomeru náčelníka MsPo a informácia o vypísaní výberového konania na náčelníka MsPo
17. 2:55:03 Rôzne
18. 2:55:18 Interpelácie a dopyty
19. 3:26:12 Záver

 

25. Štiavnický magazín 2019

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Sídlisko Drieňová v piatok 14.júna a taktiež v sobotu 15.júna poriadne ožilo rôznymi aktivitami. Projekt s názvom „Pssst Drieňová“ priniesol kultúru aj na naše najväčšie sídlisko a stretol sa s pozitívnymi reakciami obyvateľov

2/ V sobotu 8.júna sa oficiálne otvorila sezóna aj na Počuvadlianskom jazere a to obľúbeným podujatím „Budenie Sitnianskych rytierov“. Počasie bolo ideálne a tak niektorí návštevníci hneď aj využili príležitosť okúpať sa

3/ Dvaja mladí, šikovní muži sa pustili do veľmi odvážneho projektu a to do rekonštrukcie rodného domu Deža Hoffmana. Pozvali nás aby sme sa prišli pozrieť ako v prácach pokročili a taktiež nám porozprávali o svojich plánoch

POČASIE

 

24. Štiavnický magazín 2019

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:13 Otvorenie
2. 09:31 Kontrola plnenia uznesení
3. 15:06 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
4.1:42:59 Majetkové veci mesta
    a) 1:43:27 Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1
    b) 1:50:09 Prevod pozemku parc. č. CKN 5322/11 v k. ú. Banská Štiavnica
    c) 2:05:12 Prevod pozemkov parc. č. CKN 3890/3 a EKN 6409/100
    d) 2:11:21 Prevod pozemkov parc. č. EKN 6409/76 a 1081/1
    e) 2:20:13 Zámena pozemkov
    f) 2:31:38 Zámena pozemkov
    g) 2:44:34 Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 5335/20
    h) 2:49:42 Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1592/1
    i) 2:59:24 Zámer na priamy prevod pozemku p. č. CKN 4955/5
    j) 3:04:25 Zámer na zámenu pozemkov
    k) 3:08:20 Zámer na zámenu pozemkov
    l) 3:11:32 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 4590/1
5. 3:16:48 Rôzne
6. 3:43:03 Interpelácie a dopyty
7. 4:20:16 Záver

 

23. Štiavnický magazín 2019

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V pondelok 20.mája sa slávnostne otváralo nové,multifunkčné ihrisko pri internáte SOŠ lesníckej. Toto ihrisko je oficiálne otvorené a sprístupnené žiakom, ale aj širokej verejnosti

2/ Minulý rok sme Vám priniesli reportáž o pripravovanom projekte informačného kiosku. Tento projekt bol úspešne zrealizovaný a kiosky sú hneď dva, jeden exteriérový pri budove ZUŠ a druhý interiérový v informačnom centre

3/ V piatok 24.mája a v sobotu 25.mája sa na Starom zámku konal už ďalší ročník obľúbeného podujatia Festival kumštu, remesiel a zábavy ,tento rok s témou Pleta

4/ Vo štvrtok 30.mája sa v telocvični Cirkevnej základnej školy športovalo. Konala sa tu priamo olympiáda škôlkárov,ktorú organizuje Materská škola sv. Františka Assiského

5/ Malý beh Trate mládeže má už 35 ročnú tradíciu. Tento rok sa bežalo v piatok 31.mája a účasť bola naozaj rekordná

POČASIE