V 5. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:06 Otvorenie

2. 08:25 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:03 Návrh na rozpočtové opatrenie, povolené prekročenie výdavkov na projektovú
dokumentáciu – záchytné parkovisko Ulica mierová

4. 31:29 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 31:52 Prevod majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa – rodinný dom na Ulica akademická 1 (kupujúci EMPOL, a.s. Trenčín)

b) 40:47 Zámer na priamy odpredaj majetku – 14 boxov garáží, súp. č. 2250, ako prípad hodný osobitného zreteľa

c) 1:00:27 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Peter Haluška s
manž.)

d) 1:07:55 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5500/24 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci ANTON ANTOL, s. r. o.)

e) 1:14:38 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 6169/5 a časti pozemku E KN 6761 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci O. Blahút a V. Hanzlíková, každý v ½)

f) 1:20:58 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 5982/7 a C KN 6286/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Ing. M. Kmeťová)

g) 1:27:32 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5849/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci S. Osvald)

h) 1:48:05 Návrh na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti (žiadateľ M. Sklenár)

5. 1:53:21 Informatívna správa o plnení aktivít vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica na roky 2015 – 2024

2:03:29 Priestor pre občanov

6. 2:09:18 Rôzne

7. 2:21:12 Interpelácie a dopyty

8. 3:27:43 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.