50. Štiavnický magazín 2017

V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie

2. 07:44 Kontrola plnenia uznesení

3. 10:22 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach

4. 1:03:13 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach

5. 1:06:52 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020

6. 1:13:43 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica pre roky 2018, 2019 a 2020

7. 2:20:18 Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018

8. 2:23:21 Plán práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2018

9. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:30:54 Prevod časti pozemku p. č. C KN 42/2 v k. ú. Vyhne, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:36:18 Prevod pozemku parc. č. C KN 1475/2 v k. ú. Banská Štiavnica, zastavaného stavbou a priľahlého pozemku

2:41:29 Priestor pre občanov

c) 3:27:39 Prevod pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 3:31:56 Prevod pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 3:37:16 Zámer na zámenu lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. 3:51:42 Zriadenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), na Ulici 1. mája č. 1165/4, 969 01 Banská Štiavnica

11. 3:57:53 Rôzne

12. 3:58:04 Interpelácie a dopyty

13. 4:17:43 Záver