V 8. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 10:33 Kontrola plnenia uznesení

3. 12:52 Návrh dodatku č.1 k VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

4. 49:32 Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2017 podľa VZN č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

5. 53:19 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

6. 1:06:20 Doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2014 – 2020 o sociálnu službu denný stacionár

7. 1:24:04 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

8. 1:28:28 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny Principlac a rozšírenie obytného územia o novú rozvojovú plochu

9. 1:43:08 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:43:33 Prevod pozemku parc. č. C KN 1493/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 1:50:36 Zámena pozemkov pod miestnou komunikáciou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

2:01:15 Priestor pre občanov

c) 2:28:47 Zámer na prevod bytov na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov

d) 2:36:05 Zámer na priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6698/1

e) 2:43:15 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. C KN 3829/2 a 3829/18 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 2:50:58 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

g) 3:01:29 Zámer na priamy prevod pozemku pod stavbou elektro-energetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – lokalita Klinger, pre SSE-Distribúcia a. s. Žilina

h) 3:07:36 Zriadenie vecného bremena v prospech BBSK

i) 3:14:12 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica pletiarska

j) 3:19:10 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica kolpašská

k) 3:25:00 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina, Klinger

10. 3:28:18 Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2017 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2018

11. 3:59:39 Informatívna správa Bratská ulica 14, 15, 16

12. 4:09:39 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta

13. 4:12:37 Rôzne

a) 4:12:50 Ponuka na kúpu nehnuteľnosti na základe predkupného práva

b) 4:18:28 Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica

14. 4:31:43 Interpelácie a dopyty

15. 5:02:07 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.