26. Štiavnický magazín 2024

V 26. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:08 Otvorenie
2. 05:13 Kontrola plnenia uznesení
3. 06:51 Správa o stave majetku Mesta Banská Štiavnica po vykonanej inventarizácii k 30. 11. 2023
4. 09:01 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica, škôl a školských zariadení zriadených mestom Banská Štiavnica za roku 2023
5. 44:58 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2023
6. 58:02 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 5
7. 1:40:06 Plán práce MsZ na II. polrok 2024
8. 1:42:19 Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
9. 1:44:13 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2023
10. 1:48:55 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:49:09 Bezodplatný prevod pozemku Ul. 1. mája
b) 1:53:14 Prevod pozemku, k. ú. Banská Hodruša
c) 1:58:38 Prevod pozemkov Belianska ulica
d) 2:18:44 Prevod pozemkov Spojná ulica
e) 2:22:56 Prevod pozemku Malé trhovisko
f) 2:26:22 Prenájom časti pozemkov Športová ulica
g) 2:30:30 Námietka voči úhrade nájomného za užívanie pozemku SAD Zvolen a. s.
h) 2:34:42 Námietka voči úhrade kúpnej ceny Ul. Mierová a Lesnícka, kompenzácia
i) 2:37:13 Opätovná námietka voči kúpnej cene Ul. SNP
j) 2:46:30 Zámer na prevod časti pozemkov Brezová ulica
k) 2:50:36 Zámer na prevod pozemkov Ul. Horná Huta
l) 3:02:28 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s.
m) 3:06:35 Správa k Zmluve – Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne
n) 3:12:01 Uzatvorenie NZ na nebytový priestor v ZŠ J. Kollára v B. Štiavnici

11. 3:23:11 Informatívna správa z VZ StVS, a. s. Banská Bystrica
12. 3:27:43 Rôzne
13. 3:56:28 Záver

 

25. Štiavnický magazín 2024

V 25. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Jednou z najdiskutovanejších tém momentálne je nepochybne plaváreň. V sobotu 29.6. sa bude konať miestne referendum, ktoré sa týka plavárne. Aj tento týždeň túto tému prinášame a budeme sa venovať plánovanej rekonštrukcii.

2/ Základná škola Jozefa Horáka v piatok 14.júna opätovne otvárala Pamätnú izbu Jozefa Horáka za účasti jeho vnučiek.

3/ Blíži sa koniec školského roka a aj pred-školáci sa lúčia s kamarátmi s materskej školy, keďže od septembra sa z nich stanú už školáci.

4/ Materská škola Bratská, lepšie povedané folklórny súbor materskej školy sa prednedávnom zúčastnil prvého folklórneho festivalu. Nuž a viedli si naozaj dobre.

Počasie

 

24. Štiavnický magazín 2024

V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ V piatok 7.júna mestský štadión praskal vo švíkoch. Konal sa tu totiž už ďalší ročník “Dňa detí”, ktorý organizoval klub FK Sitno Banská Štiavnica.

2/ Už o týždeň zahájime “Kultúrne leto” na Námestí sv.Trojice a to podujatím Artiviamarket, ktoré sa bude konať v sobotu 22.júna.Nechajte sa pozvať.

3/ 29.júna čaká obyvateľov mesta Banská Štiavnica miestne referendum, kde sa môžu vyjadriť k fungovaniu plavárne. Viac informácií poskytne primátorka mesta.

Počasie

 

23. Štiavnický magazín 2024

V 23. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica nás aj tento rok pozvala na obľúbené podujatie, špeciálne rodičovské združenie.Tento rok sa však oslavovalo o niečo intenzívnejšie, keďže škola oslavuje 30.výročie svojej existencie.

2/ 1.jún oslavujú svoj sviatok všetky deti, ale deti v materských školách oslavujú celý týždeň, pretože tento týždeň nesie názov “Týždeň detskej radosti”. Nuž a svoju prácu im počas tohto týždňa prišli ukázať aj policajti, či hasiči.

3/ Už tradičným podujatím organizovaným Mestom Banská Štiavnica na konci mája a začiatku júna je Malý Beh Trate mládeže a Cestný beh. Tento rok počasie síce nevyšlo, ale bežcov to neodradilo.

Počasie