14. Štiavnický magazín 2017

V 14. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:06 Otvorenie

2. 08:59 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:26 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta
4. 47:49 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2016
5. 50:44 Návrh na vymenovanie kronikára mesta
6. Majetkové veci mesta
a) 57:01 Návrh na vyhlásenie V. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici č. 6 s príslušenstvom
b) 1:10:00 Prevod pozemku parc. č. C KN 5500/24 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 1:15:44 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 6169/5 a časti pozemku E KN 6761 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 1:21:02 Návrh na zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v umiestnení vodnej stavby a jej ochranného pásma
e) 1:26:49 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5283/94 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
f) 1:32:13 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6698/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 1:37:45 Zámer na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky – ponukovým konaním
h) 1:45:37 Zámena pozemku vo vlastníctve J. S. za pozemok vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica
i) 1:52:55 Správa o nakladaní s majetkom mesta – Areál Drieňová 12 v Banskej Štiavnici
j) 2:27:53 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 5724/2 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. 2:49:52 Monitoring Komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2016
8. 3:01:55 Návrh na povolené prekročenie výdavkov – odstránenie havarijného stavu strechy pavilónu B, Základnej školy Jozefa Kollára
9. 3:06:09 Správa k stavu stropu nad plaveckým bazénom v budove mestských kúpeľov – plavárne na Mládežníckej ulici 10 v Banskej Štiavnici
10. 3:21:31 Správa o podaných projektových zámeroch Mesta Banská Štiavnica pre Základnú školu J. Kollára a Základnú školu J. Horáka
11. 3:28:34 Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2016 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2017
12. 3:47:03 Správa o zahraničnej služobnej ceste primátorky mesta
13. 3:58:47 Rôzne
14. 4:17:25 Interpelácie a dopyty
15. 5:25:28 Záver