2. Štiavnický magazín 2021

V 2. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:11Otvorenie
2. 21:33 Kontrola plnenia uznesení
3. 25:06 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách
4. 1:07:59 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
5. 1:39:00 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
8. 02:19:22 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
9. 2:54:14 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
10. 2:31:58 Plán práce MsZ na I. polrok 2021
11. 2:36:36 Plán práce HK na I. polrok 2021
12. 2:37:58 Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
13. 3:12:47 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2019
14. 3:15:45 Žiadosť o NFP – nabíjacie stanice na elektromobily v meste Banská Štiavnica
15. 3:24:05 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:24:40 Prevod pozemku parc. č. E KN 6141 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
b) 3:26:49 Prevod pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,
c) 3:33:27 Zámer na prevod pozemkov pod stavbami, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
d) 3:36:45 Zámer na prevod pozemku v k. ú Banská Štiavnica,
e) 3:45:13 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch E KN 2668/6,7,11, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
f) 3:48:36 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6515/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
g) 3:51:25 Prenájom poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku
h) Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti ročného nájomného za rok 2019 a 2020
i) 4:41:36 Kúpa parkoviska pri Počúvadlianskom jazere

16. 4:50:34 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín za rok 2019
17. 4:52:04 Informatívna správa o organizovaní 17. európskych baníckych a hutníckych dní v BS
18. 4:55:18 Rôzne
19. 5:04:46 Interpelácie a dopyty
20. 5:23:57 Záver