7. Štiavnický magazín 2021

V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:03 Otvorenie

2. 14:38 Kontrola plnenia uznesení

3. 21:18 Návrh na čiastočné oddlženie Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica

4. 28:45 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

5. 30:49 Návrh na voľbu hlavného kontrolóra mesta Banská Štiavnica

6. 49:33 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 49:50 Prevod pozemkov par. č. C KN 3149/2 a C KN 3152/2 v k. ú. Vyhne
b) 55:05 Informatívna správa k budúcemu uzatvoreniu podnájomnej zmluvy
c) 1:14:18 Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 2018, 2019/9, 2019/33 v k. ú. B. Štiavnica
d) 1:19:02 Zámena pozemkov medzi Mestom Banská Štiavnica a BBSK

7. 1:23:43 Správa o technickom stave mestských kúpeľov a návrh odporúčaní

8. 2:10:26 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2020 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

9. 2:13:13 Informatívna správa Organizačná štruktúra MsÚ

10. 2:15:54 Rôzne

11. 2:23:55 Interpelácie a dopyty poslancov

12. 2:29:25 Záver