V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:02 Otvorenie
2. 07:50 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:32 Návrh VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
4. 1:16:58 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o určení spádovej materskej školy
5. 1:20:58 Správa o hospodárení TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 09. 2021, spolu s plnením prijatých opatrení na zníženie straty
6. 1:23:18 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30. 06. 2021
7. 1:27:06 Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 30.06.2021
8. 1:25:23 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3
9. 2:17:22 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
10. 2:31:16 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
11. 2:36:21 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších právnych predpisov (zák. č. 545/2005 Z. z.)
12. 2:45:27 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
13. 2:47:06 Členstvo v záujmovom združení právnických osôb, Envirocentrum Banská Štiavnica
14. 2:56:32 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno priestorový blok F.P.B. 18.2.1 časť B) Ul Š. Moyzesa
15. 2:58:52 Žiadosť o dotáciu v programe REACT – EÚ
16. 3:06:34 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:06:55 Prevod pozemku, Ul. na Zigmund šachtu
b) 3:11:23 Zámer na prevod časti pozemku, Ul. J. Fándlyho
c) 3:15:07 Zámer na odpredaj časti pozemkov, Ul. Hviezdoslavova
d) 3:27:58 Zámer na prevod pozemkov OVS, Horná Resla
e) 3:36:51 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE-D, a. s., Žilina – Ulica Dolná Resla
f) 3:40:19 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny za pozemky, Ul. na Zigmund šachtu
g) 3:42:46 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny za pozemok, Ul. Š. Moyzesa
h) 3:45:41 Prevod a prenájom pozemkov, Ul. SNP
i) 3:49:13 Zámer na prenájom pozemku – návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
j) 4:12:15 Kúpa pozemku na ulici Mierová
k) 4:15:56 Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok
l) 4:18:40 Vyhodnotenie výsledkov obchodných verejných súťaží na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely

17. 4:27:23 Informatívne správy:

a) 4:27:36 Valné zhromaždenie akcionárov Joergesov dom a. s.
b) 4:29:22 Štúdia modernizácie mestských kúpeľov

4:37:01 Priestor pre občanov

18. 4:48:26 Rôzne
19. 4:50:22 Interpelácie a dopyty poslancov
20. 5:42:21 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *