V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:09 Otvorenie
2. 05:24 Kontrola plnenia uznesení
3. 07:14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. 22:44 Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č. 1 a č. 2
5. 1:08:52 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2022
6. 1:10:30 Návrh na rozpočtové opatrenia č. č. 4
7. 1:39:40 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2022
8. 1:42:52 Rozbor hospodárenia TS m. p. Banská Štiavnica za I. polrok 2022
9. 1:49:22 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021
10. 1:52:32 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
11. 2:30:28 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica

12. 2:34:22 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 2:44:55 Prevod pozemku parc. č. C KN 1307/2, 1307/6, k. ú. Štiavnické Bane, Horná Roveň
b) 2:34:36 Prevod pozemku parc. č. C KN 1575/, lokalita Horná Huta
c) 2:51:07 Prevod pozemku parc. č. C KN 3947/1 v k. ú. Banská Štiavnica (ulica Farská)
d) 2:54:19 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica so spoločnosťou M+H+I s.r.o.
e) 3:07:48 Vyhodnotenie výsledkov opakovanej OVS na prevod pozemkov na Ulici Pod Trojickým vrchom
f) 3:21:38 Návrh na vyhlásenie II. opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. C KN 4647/3 a C KN 4590/33 na Ul. Mládežnícka v Banskej Štiavnici
g) 3:26:41 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc. č. E KN 5955 a C KN 244/1 v k.ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru)
h) 3:30:51 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a.s., Žilina- Ul. J. Augustu
i) 3:32:44 Odmietnutie návrhov – obchodná verejná súťaž ulica Poľnohospodárska

13. 3:39:14 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 v znení neskorších predpisov
14. 3:42:41 Monitoring plnenia komunitného plánu sociálnych služieb – vyhodnotenie plnenia komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021
15. 3:44:49 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2022
16. 3:50:32 Rôzne
17. Interpelácie a dopyty poslancov
18. 4:24:33 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *