V 7. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:
1. 01:08 Otvorenie
2. 10:27 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:30 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2023 o zrušení niektorých VZN
4. 20:09 Oprava zjavnej chyby v písaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022
5. 22:05 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s KO a DSO na území mesta
6. 35:28 Návrh vnútorného predpisu č. 001/2023 – Zásady odmeňovania primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov a členov komisií mesta Banská Štiavnica
7. 55:33 Delegovanie poslancov MsZ do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
8. 58:54 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny (funkčno – priestorový blok F.P.B. 14.1.1- A, Principlac), ul. Kysihýbelská Banská Štiavnica
9. 1:02:17 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 11 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica
10. 1:18:10 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2023
11. 2:27:43 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o poskytnutí dotácií
12. 2:30:47 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2022
13. 2:58:03 Vydávanie Štiavnických novín
14. 3:23:53 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Banskej Štiavnici
15. 3:34:23 Vzdanie sa členstva v komisii výstavby a ŽP
16. 3:37:39 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 3:38:04 Prenájom časti pozemkov Ul. Križovatka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 3:47:52 Prevod pozemku C KN 1705 v k. ú. Banská Štiavnica, pod stavbou garáže
c) 3:51:04 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica, Zigmund šachta
d) 3:58:21 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. E KN 1982/1, Šándorka
e) 4:05:32 Zámer na prenájom časti pozemkov, RÜCKSCHLOSS s.r.o., Zigmund šachta
f) 4:10:27 Zámer na prevod časti pozemku Ul. Na Zigmund šachtu, Zámočníctvo
g) 4:12:30 Zámer na naloženie s prebytočnými a neupotrebiteľnými pozemkami vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica
h) 4:14:42 Zrušenie zámeru na prevod časti pozemku parc. č. C KN 1863/5, Ul. A. T. Sytnianskeho
i) 4:17:47 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu, Ul. Kutnohorská
j) 4:19:52 Priamy prevod majetku – byt na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 r.
k) 4:21:52 Zriadenie vecného bremena Ul. A. Pecha – pre FO
l) 4:23:42 Zámer na prevod spoluvlastníckeho podielu, lokalita Pod Širokým vrchom
m) 4:27:06 Námietka voči stanovenej cene dohodu
n) 4:29:58 Zámer na prevod časti pozemku z parc. č. C KN 220/1 v k. ú. B. Štiavnica
o) 4:37:45 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica so spoločnosťou M+H+I s. r. o.
p) 4:52:47 Zámer na prenájom pozemku pre výstavbu staníc ZZS

17. 4:55:56 Informatívna správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých za rok 2022 podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
18. 4:58:06 Informatívna správa – nájomný vzťah „Hájovňa na Červenej studni“
19. 5:09:34 Informatívna správa pracovná skupina na riešenie parkovania a dopravy na území mesta Banská Štiavnica
20. 5:12:39 Informatívna správa zo zasadnutia valného zhromaždenia Región Banská Štiavnica
21. 5:25:34 Rôzne
22. 5:26:08 Interpelácie a dopyty poslancov
23. 6:01:22 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *