V 13. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

1. 00:56 Otvorenie

2. 09:23 Kontrola plnenia uznesení

3. 11:10 Dodatok č. 1 rokovacieho poriadku MsZ

4. 15:35 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

5. 22:58 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023

6. 1:50:47 Návrh rozpočtu Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica na roky 2021, 2022 a 2023

7. 2:12:53 Žiadosť o NFP – Obnova biodiverzity alejí Banskoštiavnických kalvárií

8. 2:19:43 Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu plavárne – oprava uznesenia

9. 2:22:26 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) Prenájom poľnohospodárskej pôdy, návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

10. 3:00:19 Rôzne

11. 3:49:45 Interpelácie a dopyty poslancov

12. 4:23:43 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.