V 16. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:00 Otvorenie
2. 09:23 Kontrola plnenia uznesení
3. 11:27 Návrh na zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra mesta
4. 23:28 Zmluva o poskytnutí služieb za úhradu vo verejnom záujme pre VIO TV Banská Štiavnica
5. 52:16 Štatút Štiavnických novín
6. 55:48 Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2
7. 59:15 Dobudovanie atletického štadióna
8. 1:42:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:42:58 Návrh na vyhlásenie II. OOVS na prevod pozemkov parc. č. E KN 5955 a C KN 244/1 , Ul. Obrancov mieru
1:56:59 Priestor pre občanov
b) 2:54:08 Návrh na vyhlásenie III. OOVS na prevod pozemkov parc. č. C KN 4647/3 a C KN 4590/33, Ul. Mládežnícka
c) 2:56:23 Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže
d) 2:58:33 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a. s., Žilina – Ul. A. Pécha
e) 3:00:29 Zámer naloženia s pozemkami – Trojický vrch
f) 3:29:45 Prevod pozemku C KN 4211 v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Železničiarska
g) 3:38:38 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru
h) 3:41:47 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov parc. č. C KN 766/3 a 840/1, Ul. Š. Moyzesa
i) 3:44:24 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov parc. č. C KN 4373/1, 2, 3
j) 3:51:05 Prevod pozemkov parc. č. C KN 2180/55 a 2180/56, Ul. Na Zigmund šachtu
k) 4:07:14 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov parc. č. C KN 4964/11, Ul. P. O. Hviezdoslava
l) 4:09:37 Zámer na prenájom pozemku parc. č. C KN 1863/5, Ul. A. T. Sytnianskeho
m) 4:12:47 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemku parc. č. C KN 2671/1 na Ul. Horná Resla
n) 4:15:50 Prevod pozemku C KN 5582/1 v k. ú Banská Štiavnica Ulica Antolská pre SAD Zvolen
o) 4:38:45 Prevod pozemkov, Ul. Ľ. Štúra
p) 4:41:41 Zámer na zámenu pozemkov parc. č. C KN 5859/5 a C KN 5859/4 v k. ú. BŠ
q) 4:47:43 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 2170, Ul. SNP
r) 4:50:24 Kúpa pozemku na Ul. B. Slančíkovej Timravy
s) 4:53:13 Prenájom časti pozemkov, Ul. Križovatka

9. 5:00:10 Informatívna správa o účasti Mesta Banskej Štiavnice v združeniach a členských poplatkoch
10. 5:11:12 Rôzne
11. 6:10:37 Interpelácie a dopyty poslancov
12. 6:12:29 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *