18. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie

2. 06:52 Kontrola plnenia uznesení

3. 09:57 Uplatnenie nemajtkovej ujmy pre p. Mojičku

4. 42:51 Návrh rozpočtových opatrení

5. 1:30:14 Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

6. 1:52:24 Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach

7. 2:01:12 Návrh VZN o parkovaní na území mesta Banská Štiavnica

8. 4:12:15 Žiadosť spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o. o odpustenie časti ročného nájomného za rok 2019

9. 5:28:02 Správa k Dohode o užívaní a bhospodarovaní lesného majetku v k. ú. Banská Hodruša

10.5:29:26 Informatívna správa z valného zhromaždenia Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.

11.5:30:16 Odvolanie riaditeľa TS, m. p. z funkcie a informácia o vypísaní výberového konania

12. 5:51:51 Majetkové veci mesta

a) 5:52:16 Zámer na prevod pozemku E KN 4832/1 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 5:54:08 Prevod pozemku parc. č. C KN 6729/10, parc. č. C KN 6729/11 v k. ú. Banská Štiavnica

c) 5:56:13 Prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a C KN 5629/3 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

d) 5:58:52 Prevod pozemku C KN 5629/4 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 6:00:39 Prevod pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. C KN 7043/5,1,2 v k. ú. Banská Štiavnica

f) 6:10:22 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 3452/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. 6:12:22 Informatívna správa o vzdaní sa odmeny poslanca MsZ

14. 6:19:11 Interpelácie a dopyty (e-mail, písomne, telefonicky)

15. 6:27:00 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.