V 22. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:01 Otvorenie
2. 21:20 Kontrola plnenia uznesení
3. 22:52 Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti
4. 26:43 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
5. 36:20 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 o financovaní škôl
6. 36:05 Správa o stave majetku po vykonanej inventarizácii majetku mesta k 30. 11. 2018
7. 51:06 Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018
8. 1:23:42 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica za rok 2018
9. 1:33:44 Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality Banská Štiavnica a okolie
10. 1:49:25 Správa o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti samosprávy za rok 2018

11. 2:09:44 Majetkové veci mesta

a) 2:10:00 Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7
b) 2:13:09 Kúpa chodníka na Ul. Poľovnícka a chodníka na Ul. Ľ. Štúra

12. 2:17:03 Informatívna správa o prepravnej službe v meste Banská Štiavnica
13. 2:28:49 Rôzne
14. 2:59:55 Interpelácie a dopyty

3:45:41 Priestor pre občanov

15. 4:40:21 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.