V 24. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:13 Otvorenie
2. 09:31 Kontrola plnenia uznesení
3. 15:06 Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
4.1:42:59 Majetkové veci mesta
    a) 1:43:27 Prenájom časti pozemku parc. č. CKN 6902/1
    b) 1:50:09 Prevod pozemku parc. č. CKN 5322/11 v k. ú. Banská Štiavnica
    c) 2:05:12 Prevod pozemkov parc. č. CKN 3890/3 a EKN 6409/100
    d) 2:11:21 Prevod pozemkov parc. č. EKN 6409/76 a 1081/1
    e) 2:20:13 Zámena pozemkov
    f) 2:31:38 Zámena pozemkov
    g) 2:44:34 Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 5335/20
    h) 2:49:42 Zámer na prevod pozemku parc. č. CKN 1592/1
    i) 2:59:24 Zámer na priamy prevod pozemku p. č. CKN 4955/5
    j) 3:04:25 Zámer na zámenu pozemkov
    k) 3:08:20 Zámer na zámenu pozemkov
    l) 3:11:32 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 4590/1
5. 3:16:48 Rôzne
6. 3:43:03 Interpelácie a dopyty
7. 4:20:16 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.