V 34. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 59:00 Otvorenie

2. 11:24 Kontrola plnenia uznesení

3. 13:23 Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica

4. 17:26 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 30. 6. 2016

5. 24:58 Plnenie rozpočtu Technických služieb, m. p., Banská Štiavnica k 30. 6. 2016

6. 29:21 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015

7. 34:02 Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Materskú školu Mierová a 1. mája

8. 38:10 Zmena zapisovateľky v Komisii výstavby a rozvoja mesta

9. 40:18 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica

10. 56:56 Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – rozšírenie obytnej zóny v lokalite – Sitnianska – Štefultov (F.P.B 18.2.3) Banská Štiavnica

11. 1:01:09 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 6 ÚPD mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania

12. 1:04:26 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2016

13. 1:09:26 Návrh na zrušenie uznesenia č. 108/2016 a prijatie v upravenom znení

14. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:19:26 Priamy prevod majetku na Počúvadlianskom Jazere v Banskej Štiavnici – Stavby bývalého autokempingu

b) 1:23:42 Prevod pozemku parc. č. C KN 6698/19 a 6698/33 v k. ú. Banská Štiavnica prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúca Renáta Ivaničová)

c) 1:28:00 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6386/2 v k. ú. Banská Štiavnica prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúca Michaela Danišová)

d) 1:33:49 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6869/8 v k. ú. Banská Štiavnica prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Tomáš Brisuda)

e) 1:38:51 Prevod časti pozemku p. č. E KN 59/1 v k. ú. Banská Štiavnica, pre Jozefa Murgaša s manželkou, ako prípad hodný osobitného zreteľa

f) 1:44:32 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 1173/10 v k. ú. Štiavnické Bane, priamym predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadateľka Miroslava Valkovičová)

g) 1:48:32 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2278/8 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci Ing. Branislav Bíreš)

2:02:45 Priestor pre občanov

h) 2:30:34 Návrh na vyhlásenie III. opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – garáže na Špitálskej ulici č. 6 s príslušenstvom

i) 2:34:25 Návrh na vyhlásenie III. opakovanej OVS na odpredaj nadbytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Hala Maxšachta s príslušenstvom

j) 2:38:26 Schválenie poradia návrhov v II. opakovanej OVS na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Rodinný dom na Ul. 8. mája 10

k) 2:42:51 Schválenie poradia návrhov v OVS na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – jeden a pol izbový byt s príslušenstvom na Ul. Exnára 3 v Banskej Štiavnici

l) 2:48:53 Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech SSE – D Žilina

m) 2:51:39 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 4564/83 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa (kupujúci JUDr. D. Lukačko)

n) 2:56:56 Schválenie poradia návrhov v II. opakovanej OVS na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica – Rodinný dom na Akademickej ulici č. 1

15. 3:03:59 Informatívna správa o rekonštrukcii, úpravách a vysprávkach miestnych komunikácií v rokoch 2015 – 2020

16. 3:35:29 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2016

17. 3:42:58 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín v roku 2015

18. 3:46:36 Rôzne

19. 4:18:10 Interpelácie a dopyty

20. 5:10:55 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.