V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:00 Otvorenie
2. 12:43 Kontrola plnenia uznesení
3. 14:46 Návrh rokovacieho poriadku MsZ
4. 20:01 Návrh Dodatku č. 1 k rokovaciemu poriadku komisií MsZ
5. 22:27 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretie manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva
6. 25:13 Návrh na voľbu predsedu komisie školstva práce s deťmi a mládežou
7. 32:04 Návrh na voľbu zástupcu do orgánu spoločnosti Bytová správa, s.r.o
8. vv Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy MŠ Bratská
9. 36:42 Zmena v zložení komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov
10. 39:01 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút mesta
12. 41:54 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1 /2019 o financovaní škôl na území mesta Banská Štiavnica
13. 1:13:56 Program odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica s ust. zákona č. 79/2015 Z. z.
14. 1:15:56 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2019
15. 1:34:13 Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 30. 6. 2019
16. 1:40:50 Rozbor hospodárenia TS m.p. za I. polrok 2019
17. 1:44:38 Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
18. 1:48:50 Návrh na rozpočtové opatrenia
19. 2:20:16 Návrh na schválenie úveru – verejné osvetlenie
20. 2:23:37 Majetkové veci mesta
a) 2:24:30 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 2:27:12 Prevod pozemku parc. č. CKN 5335/20 v k. ú. Banská Štiavnica
c) 2:30:21 Priamy prevod pozemku parc. č. CKN 4955/5, schválenie výsledkov ponukového konania
d) 2:32:39 Prevod časti pozemku parc. č. CKN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica
e) 2:34:53 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 1-5058/5 v k. ú. Štiavnické Bane
f) 2:42:33 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 2:58:12 Prevod pozemku parc. č. C KN 3904 v k. ú Banská Štiavnica
h) 3:02:18 Zámer na prevod pozemku parc. č. 7472 a 7473 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
i) 3:08:44 Zámer na zámenu majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa
j) 3:13:38 Zámer na prevod časti pozemkov parc. č. E KN 1793/1, 1794/2 a 6818 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenou s Billa Reality Slovensko spol. s r.o.
k) 3:27:04 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. 5528/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
l) 3:58:04 Zámer na prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa parc. č. C KN 1541/2, v k. ú. Banská Štiavnica
m) 4:02:26 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 4340/4 v k. ú. Banská Hodruša, ako prípad hodný osobitného zreteľa
n) 4:05:18 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 4:11:57 Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7
21. 3:33:12 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
24. 3:49:42 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2019
23. 3:37:55 Informatívna správa z valného zhromaždenia spoločnosti Bytová správa, s. r. o.
24. 3:39:54 Správa o služobnej ceste primátorky mesta
25. 3:41:31 Poverenie na konanie v právnej veci
28. 3:44:38 Delegovanie zástupcov samosprávy do redakčnej rady VIO TV
4:14:58 Priestor pre občanov
29. 4:45:42 Rôzne
30. 4:49:06 Interpelácie a dopyty
31. 5:10:46 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.