V 35. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:
1. 01:05 Otvorenie
2. 19:21 Kontrola plnenia uznesení
3. 21:20 Plnenie rozpočtu mesta Banská Štiavnica za I. polrok 2020
4. 32:51 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2020
5. 1:04:26 Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere
6. 1:34:04 Spolufinancovanie atletického štadióna
7. 1:49:48 Správa o stave mesta Banská Štiavnica za rok 2019
8. 1:51:01 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
9. 1:55:38 Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012 o pohrebníctve
10. 2:06:40 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta Banská Štiavnica
11. 2:15:21 Zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Banská Štiavnica za r. 2019 a potrebné opatrenia pre zlepšenie
12. 2:34:41 Verejné ocenenie osôb podľa VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatút mesta Banská Štiavnica
13. 2:53:05 Návrh na poverenie vykonania obradu
14. 2:54:36 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:55:06 Zámer na prevod časti pozemku v k. ú. Banská Štiavnica,
b) 2:57:47 Zámena pozemku časť parc. č. E KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 3:01:02 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 1407/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 3:05:15 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 7051/1, ako prípad hodný osobitného zreteľa
e) 3:07:01 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3649/7
f) 3:14:28 Námietka voči stanovenej cene dohodou
g) 3:27:18 Odvolanie voči stanovenej cene dohodou
h) 3:32:22 Odvolanie voči stanovenej cene dohodou
i) 3:35:23 Žiadosť o zníženie ceny za odpredaj pozemku
j) 3:41:50 Výhrady ku stanovenej kúpnej cena a návrh ceny dohodou
k) 3:55:37 Usporiadanie vlastníctva majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 
4:34:20 Priestor pre občanov

l) 5:00:22 Prenájom časti pozemku parc. č. C KN 5528/10
m) 5:03:55 Vyhodnotenie výsledkov 2. opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite Pálkovský majer
n) 5:07:28 Vyhodnotenie výsledkov opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky Vajanského ulica
o) 5:09:45 Vyhodnotenie výsledkov ponukového konania na priamy prenájom pozemkov pre poľnohospodárske účely
p) 5:17:29 Zmena uznesenia č. 43/2020 zo dňa 29. 4. 2020
q) 5:20:16 Zámer na prenájom časti pozemku parc. č. C KN 4690/3, 4691/2 v k. ú. Banská Štiavnica,

15. 5:25:53 Informatívna správa o príprave Salamandrových dní 2020
16. 5:35:54 Informatívna správa z valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, s. r. o.
17. 5:37:33 Interpelácie a dopyty
18. 6:27:22 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.