V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

ZASTUPITEĽSTVO

Počasie

Program:
1. 01:02 Otvorenie
2. 10:51 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:37 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach
4. 35:49 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
5. 1:19:01 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
6. 1:28:50 Návrh na rozpočtové opatrenia
7. 1:58:51 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
8. 2:12:39 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
9. 2:16:53 Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície
10. 2:31:42 Zabezpečenie služieb lokálneho televízneho vysielania po roku 2019
11. 2:47:02 Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri Centre voľného času B. Štiavnica
12. 2:49:13 Majetkové veci mesta
   a) 2:49:41 Prenájom časti pozemku parc. č. 5528/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   b) 2:51:48 Prevod pozemku parc. č. C KN 1592/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   c) 2:53:58 Prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   d) 2:56:21 Zámer na prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   e) 2:58:08 Zámer na prevod pozemku pod stavbou elektroenergetického zariadenia v k. ú. Banská Štiavnica – Ul. Okrúhla, pre SD, a. s. Žilina
   f) 3:00:27 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina – stavba: Novomeského – Okrúhla
   g) 3:02:48 Prevod podielu nebytových priestorov do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
   h) 3:07:47 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov lokalita „Principlac“
   i) 3:20:13 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov v miestnej časti Štefultov
   j) 3:24:05 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/13, parc. č. C KN 5571/14 v k. ú. Banská Štiavnica

3:30:45 Priestor pre občanov

   k) 3:44:37 Prevod pozemku parc. č. C KN 6471/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 3:48:23 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 2825 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   m) 4:07:15 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 989/2 a časti pozemku E KN 6217/11 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
   n) 4:12:45 Návrh na prevod pozemku parc. č. C KN 4983/5 v k. ú. Banská Štiavnica
   o) 4:16:03 Zámer na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. 4:19:45 Informatívna správa o činnosti Štiavnických novín
14. 4:46:23 Rôzne
15. 4:53:41 Interpelácie a dopyty
16. 5:29:45 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.