V 42. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:02 Otvorenie
2. 09:04 Kontrola plnenia uznesení
3. 10:50 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 1. 9. 2022
4. 15:06 Správa o príprave TS m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
5. 21:52 Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny, Bočná (F.P.B.2.1.2), Banská Štiavnica
6. 24:35 Správa o začatí obstarávania Zmeny a doplnky č. 10 Územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania
7. 34:00 Majetkové veci

a) 34:23 Prevod pozemku parc. č. C KN 5821/3, Ul. Pod Paradajzom
b) 46:05 Vyhodnotenie výsledkov II. Opakovaného ponukového konania na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
c) 49:41 Zámena majetku BBSK – ponuka majetku – Školské dielne
d) 52:57 Zámer na prevod pozemkov parc. č. E KN 1594/1 a 1594/3 Ul. J. Palárika, Delta Company s. r. o.
e) 55:41 Prevod pozemku z parc. č. C KN 4535/13 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Ľ. Štúra)
f) 58:47 Prevod pozemku z parc. č. C KN 5645/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Partizánska ulica)
g) 1:01:35 Zámena pozemkov parc. č. C KN 6957/2 a C KN 7855/4 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Srnčia)
h) 1:04:35 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 5571/1 v k. ú Banská Štiavnica, Ul. Ľ. Štúra
i) 1:07:06 Zámer na prevod pozemku parc. č. C KN 2180/21 v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Na Zigmund šachtu)
j) 1:09:30 Zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica (Ul. Obrancov mieru)
k) 1:29:05 Prevod pozemkov Ul. Antolská
l) 1:31:42Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve , zriadenie vecného bremena v prospech mesta Banská Štiavnica
m) 1:39:49 Zámer na zámenu pozemkov p.č.C KN 4955/5,7,1 v k.ú Banská Štiavnica

8. 1:42:09 Informatívna správa o vypracovanej inventarizácii verejnej zelene na sídlisku Drieňová
9. 1:58:10 Rôzne
10. 2:07:49 Interpelácie a dopyty poslancov
11. 2:46:01 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *