V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

+ POČASIE

Program:

1. 01:05 Otvorenie

2. 10:47 Kontrola plnenia uznesení

3. 26:41 Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica

4. 40:22 Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Banská Štiavnica

5. 44:57 Návrh na zvýšenie výdavkov

6. 53:13 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004

7. 56:51 Správa o príprave TS, m. p. na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov pre sezónu 2017 – 2018

8. 1:05:47 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu

9. 1:21:00 Projekt s názvom: Rekonštrukcia komunitného centra Šobov

10. 1:35:15 Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 2016

11. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 1:48:54 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 6559/6 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

1:56:21 Priestor pre občanov

b) 2:19:44 Priamy prenájom pozemkov C KN 778 a 5682/10 k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Š. Moyzesa – schválenie výsledkov ponukového konania

c) 2:26:57 Priamy prevod pozemku p. č. C KN 1520/3 v k. ú. Banská Štiavnica – schválenie výsledkov ponukového konania

d) 2:35:58 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 1744 a 1745 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

e) 2:43:07 Návrh na vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj – Dom smútku na Štefultove

f) 2:50:31 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech KLM BS, a. s.

g) 2:57:46 Návrh na zrušenie zámeru na priamy predaj pozemku p. č. C KN 815 v k. ú. Banky

h) 3:03:40 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 6902/1

i) 3:10:20 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 6409/104 v k. ú Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

j) 3:18:08 Priamy prevod pozemku parc. č. C KN 7039/3 v k. ú Banská Štiavnica, ponukovým konaním

k) 3:24:12 Dodatok nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov pre Strednú odbornú školu lesnícku Banská Štiavnica

l) 3:29:08 Prevod pozemkov parc. č. C KN 5759/3 a 2344/4 v k. ú. Banská Štiavnica, pod miestnou komunikáciou Ulica strieborná do majetku Mesta Banská Štiavnica

12. 3:35:40 UŠ obytnej zóny v lokalite „Pod Kalváriou“ (F.P.B. 4.1.3 – pri štadióne) B. Štiavnica – pozn. Ing. Čilík a spol.

13. 3:39:37 UŠ – Zadanie Urbanistickej štúdie rekreačnej zóny Počúvadlianske Jazero (západná časť F.P. B. 19.1) Banská Štiavnica

14. 3:50:42 UŠ – Zadanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny – časť 18.2. Banská Štiavnica (ul. B. S. Timravy)

15. 3:54:25 Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 8 územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania

16. 3:58:58 Informatívna správa o postupe pri usporiadaní pozemkov vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica a cudzích pozemkov pod stavbami vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica

17. 4:9:04 Informatívna správa o ďalších možnostiach rozvoja futbalového štadióna v meste Banská Štiavnica

18. 4:18:43 Informatívna správa z valného zhromaždenia Joergesov dom a. s.

19. 4:22:38 Informatívnu správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2017 v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica

20. 4:49:39 Rôzne

21. 4:57:08 Interpelácie a dopyty

22. 5:42:02 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.