V 43. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Zastupiteľstvo

POČASIE

1. 00:57 Otvorenie
2. 10:14 Kontrola plnenia uznesení
3. 12:46 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
4. 32:17 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2019 a výhľadovo 2020,2021
5. 1:40:00 Návrh rozpočtu TS, m. p. na rok 2019
6. 1:44:52 Návrh na rozpočtové opatrenia – finančné zabezpečenie zimnej údržby Technickými službami, m. p.
7. 1:56:38 Návrh na rozpočtové opatrenia – vybudovanie komunikácie na Ul. Brezová, rekonštrukcia oporného múru Ul. farská a financovanie úspešných projektov mesta
8. 2:12:41 Správa o príprave TS, m. p. Banská Štiavnica na zimnú údržbu a Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestorov
9. 2:19:05 Správa o príprave Bytovej správy s. r. o. na zimnú vykurovaciu sezónu
10. 2:22:52 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica
a) 2:23:36 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 4795/1 a pozemku C KN 4795/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa
b) 2:30:25 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. E KN 276/4, v podiele ¼, v k. ú. Rudno nad Hronom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
c) 2:35:39 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 316/1 v k. ú. Banky, ako prípad hodný osobitného zreteľa
d) 2:41:52 Prenájom časti pozemkov k. ú. Banská Štiavnica lokalita záhradky Pálkovský majer
e) 2:50:13 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. E KN 2562/1 v prospech Podielnického družstva Neosolium
f) 2:56:49 Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
g) 3:03:12 Úprava ročného nájmu pre Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r. o.
h) 3:08:06 Zámena pozemkov pod stavbou nemocnice a priľahlej plochy
i) 3:14:31 Kúpa technickej infraštruktúry na Ul. Budovateľská
j) 3:21:06 Zámer na zámenu pozemkov – usporiadanie hranice pozemkov podľa skutočného stavu
k) 3:24:57 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. C KN 5571/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
l) 3:29:13 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. E KN 1-5058/5 v k. ú. Štiavnické Bane, ako prípad hodný osobitného zreteľa
m) 3:31:59 Zámer na prevod pozemkov parc. č. C KN 3127 a E KN 978/1 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa
n) 3:36:33 Zámena lesných pozemkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa
o) 3:46:55 Zámena majetku s obcou Vyhne
p) 3:53:07 Dohoda o vyporiadanie pozemku na Ul. Katová
11. 3:58:12 Informatívna správa – voľby do orgánov samosprávy obce
12. 4:03:28 Informatívna správa o koncepcii rozvoja nemocnice v Banskej Štiavnici
13. 4:14:00 Informatívna správa o pripravovanom projekte výstavby parkoviska na Ul. dolná
14. 4:32:36 Informatívna správa – zmena organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Štiavnici
15. 4:34:56 Rôzne
16. 4:52:06 Interpelácie a dopyty
17. 5:38:34 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.