V 49. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ Ustanovujúce zastupiteľstvo

POČASIE

Program:

1. 01:07 Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. 07:52 Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2018

4. 18:25 Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

5. 20:56 Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva

6. 31:12 Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

7. 42:29 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

8. 47:22 Voľba mandátovej a návrhovej komisie

9. 49:13 Návrh na uznesenie

10. 52:16 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

11. 54:32 Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba členov mestskej rady

12. 1:07:07 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva

13. 1:11:21 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ

14. 1:27:09 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov

15. 1:31:24 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností

16. 1:36:48 Určenie platu primátora mesta

17. 1:40:41 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta

18. 1:42:07 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta

19. 1:45:09 Diskusia

20. 2:02:02 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.