V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

Program:

1. 01:03 Otvorenie
2. 07:40 Kontrola plnenia uznesení
3. 09:35 Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2018 o parkovaní
4. 33:17 Návrh rozpočtu TS m. p. Banská Štiavnica na rok 2020
5. 2:07:44 Návrh rozpočtu mesta na roky 2020, 2021, 2022
6. 2:32:54 Návrh na rozpočtové opatrenie
7. 2:45:01 Návrh plánu práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020
8. 2:47:17 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2020
9. 2:48:48 Prerokovanie Záznamu o výsledku kontroly Záchrana a obnova NKP č. KA-005/2019/1031
10. 2:52:02 Žiadosti o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
11. 2:55:10 Atletický štadión v Banskej Štiavnici
12. 3:13:27 Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.

13. 3:17:51 Majetkové veci mesta

   a) 3:18:14 Prevod majetku – byty na Námestí sv. Trojice č. 7 – zmluvy na 20 a 25 rokov
   b) 3:20:35 Zámer na prevod bytu na Ul. MUDr. Jána Straku č. 9
   c) 3:22:34 Prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa parc. č. C KN 1541/2, v k. ú. Banská Štiavnica
   d) 3:26:35 Prevod pozemku parc. č. E KN 779 v k. ú. Banská Štiavnica do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica darovaním
   e) 3:29:14 Prevod pozemku parc. č. C KN 5571/12 v k. ú Banská Štiavnica
   f) 3:31:51 Prevod časti pozemku parc. č. E KN 4340/4 v k. ú. Banská Hodruša – ako prípad hodný osobitného zreteľa
   g) 3:37:25 Zámer na prevod časti pozemku parc. č. CKN 302/1 v k. ú. Banská Hodruša
   h) 3:40:50 Zámer na priamy prenájom pozemkov v lokalite záhradky „Pálkovský majer“
   i) 3:44:58 Priamy prenájom časti pozemku parc. č. C KN 3679
   j)3:52:09 Zámena pozemkov pod stavbou garáže
   k) 3:56:36 Zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa
   l) 4:11:35 Zámena pozemku časť parc. č. E KN 6869/9 v k. ú. Banská Štiavnica
   m) 4:18:31 Zámena pozemku parc. č. C KN 5289/188 v k. ú. Banská Štiavnica
   n) 4:23:24 Kúpa pozemkov Staronová ulica
   o) 4:25:38 Dohoda o vysporiadaní pozemku na Spojnej ulici

Priestor pre občanov

   p) 4:49:24 Vyhodnotenie výsledkov OVS – Principlac

14. 4:53:35 Informatívna správa o rokovaní o uplatnení nemajetkovej ujmy medzi účastníkmi
15. 5:23:31 Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2018
16. 5:25:21 Rozvojové lokality mesta Banská Štiavnica pre individuálnu bytovú výstavbu
17. 5:34:25 Návrh na schválenie audítora ročnej účtovnej závierky
18. 5:36:27 Rôzne
19. 5:36:39 Interpelácie a dopyty
20. 5:57:05 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.