V 50. Štiavnickom magazíne uvidíte:

Zastupiteľstvo

Počasie

1. 01:16 Otvorenie
2. 08:26 Kontrola plnenia uznesení
3. 11:12 Návrh na rozpočtové opatrenia č. 4
4. 27:30 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach
5. 1:03:19 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s KO a DSO na území mesta
6. 1:18:23 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2022, výhľadovo na roky 2023, 2024
7. 2:00:49 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na rok 2022, výhľadovo na roky 2023, 2024
8. 2:03:13 Informácia TS, m. p. Banská Štiavnica o plnení opatrení na zníženie straty
9. 2:08:19 Návrh plánu práce MsZ mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2022
10. 2:07:53 Návrh plánu práce HK mesta na I. polrok 2022
11. 2:09:31 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:10:03 Prevod pozemku, Úvozná ulica
b) 2:15:27 Prevod pozemku, Horná Roveň
c) 2:26:54 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov Mládežnícka ulica
d) 3:07:48 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov lokalita Pod Trojickým vrchom
e) 3:31:04 Návrh na vyhlásenie ponukového konania, Poľnohospodárska ulica
f) 3:39:29 Prenájom PP na poľnohospodárske účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa
g) 3:42:45 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 4970/2 (Ul. Vajanského)
h) 3:45:24 Zámer na prevod pozemku p. č. C KN 4970/3 (Ul. Vajanského)
i) 3:47:55 Zámer na prevod častí pozemkov, Ul. Obrancov mieru
j) 3:50:55 Zámer na prenájom pozemku p. č. C KN 7570/7 v k. ú. B. Štiavnica, Hájik
k) 4:27:42 Zámer na prevod časti pozemku Ul. Akademická a J. Palárika
m) 4:32:53 Zámena pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica, Ul. Obrancov mieru
n) 4:35:48 Prevod časti pozemku parc. č. C KN 6409/37 v k. ú. BŠ, ERB Hotel, s. r. o.
o) 4:39:50 Zámer na prevod bytu na Námestí sv. Trojice č. 7
p) 4:42:15 Vyhodnotenie výsledkov OVS na prenájom poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely
q) 4:45:04 Kúpa pozemku parc. č. C KN 4373/1 v k. ú. Banská Štiavnica

12. 5:08:25 Informatívna správa zo zasadnutia VZ a DR spoločnosti Bytová správa, s. r. o.
13. 5:08:05 Informatívna správa o činnosti ŠN v roku 2020
14. 5:14:05 Rôzne
15. 5:24:30 Interpelácie a dopyty poslancov
16. 5:49:52 Záver

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.