V 51. Štiavnickom magazíne uvidíte:

1/ ZASTUPITEĽSTVO

POČASIE

Program:

1. 01:12 Otvorenie

2. 07:28 Kontrola plnenia uznesení

3. 10:00 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica

4. 22:56 Návrh dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. 37:26 Návrh rozpočtu TS, m. p. Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019

6. 46:40 Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na roky 2017, 2018 a 2019

1:41:19 Priestor pre občanov

7. 2:35:59 Návrh plánu práce hlavného kontrolóra Mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017

8. 2:38:45 Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica na I. polrok 2017

9. 2:42:00 Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a) 2:42:07 Prevod pozemku parc. č. C KN 20/5 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

b) 2:49:02 Prevod pozemku parc. č. C KN 2180/36 v k. ú. Banská Štiavnica, ako prípad hodný osobitného zreteľa

10. 22:53:24 Vzdanie sa členstva v Komisii cestovného ruchu a kultúry

11. 2:56:18 Informatívna správa o zámere prestavby objektu Plety na polyfunkčné centrum

12.. 3:06:25 Rôzne

13. 3:33:41 Interpelácie a dopyty

14. 3:59:33 Záver

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.